Zarządzanie nieruchomościami

Nasza firma koncentruje się również na kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. W swojej działalności kierujemy się przede wszystkim troską o wysoką jakość świadczonych usług oraz o minimalizowanie kosztów eksploatacyjnych na zarządzanych nieruchomościach.

Ze swej strony zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań aby spełnić Państwa oczekiwania i zapewnić prawidłową oraz ekonomiczną eksploatację Państwa nieruchomości.

Posiadamy Licencję w zakresie Zarządzania Nieruchomościami nr 25245 nadana przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki.

Wzrost liczby oddanych nowych budynków mieszkalnych przez deweloperów w ostatnich latach zwiększył zapotrzebowanie na pracę dla zarządców nieruchomości. Aby móc wykonywać ten zawód, trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone wydaną licencją.

Do zadań zarządcy nieruchomości należy m.in. piecza nad utrzymaniem budynku we właściwym stanie technicznym, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej obiektu, jego oznaczenie, zatwierdzanie stawek czynszowych, kontrolowanie warunków najmu. Zarządca odpowiada także za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, gromadzenie i usuwanie odpadów związanych z eksploatacją nieruchomości, wykonywanie planów marketingowych (celem przyciągnięcia potencjalnych najemców), analizowanie i kontrolowanie finansów nieruchomości oraz konserwację nieruchomości.

W ramach zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi oraz komercyjnymi oferujemy Państwu min. :

 • Prowadzenie dla nieruchomości rachunkowości wraz z pełną obsługą dokumentacji administracyjnej i finansowej;
 • Kontrolowanie i utrzymanie płynności finansowej w tym między innymi przeciwdziałanie zaległościom płatniczym;
 • Przygotowywanie rocznych planów gospodarczych i finansowych;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów i funduszu remontowego;
 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości;
 • Organizacja i nadzór nad bieżącą konserwacją i naprawami budynków oraz ich pomieszczeń i urządzeń technicznych;
 • Nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Nadzór nad systemem utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości;
 • Nadzór nad firmami świadczącymi usługi na terenie nieruchomości;
 • Kontrola napraw oraz zlecanie okresowych, obowiązkowych przeglądów urządzeń i instalacji;
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego, oraz innej niezbędnej dokumentacji technicznej;
 • Ścisłą współpracę z Zarządem

Ponadto, w trosce o zadowolenie naszych klientów oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, firma nasza ciągle powiększa zakres i jakość świadczonych usług.

Zarządzanie nieruchomościami wymaga wiedzy, doświadczenia i pełnego zaangażowania, a także powinna być pasją dlatego powierz tą rolę profesjonalnemu zarządcy nieruchomości.