Biuro rachunkowe

Obsługa finansowo-księgowa przez biuro rachunkowe to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe. Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze firmy klienta, pracownik biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika czy też specjalisty prawa podatkowego. Biuro prowadzi księgowość w oparciu o certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów nr 42219/2010 oraz jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.


Zakres usług::

Księgi handlowe

 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w KH,
 • przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatku od towarów usług VAT-7, VAT-7K,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego dla Zarządu oraz informacji dodatkowej,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu lub straty CIT-8,
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w KPiR,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
 • wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzenie deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K,
 • udzielanie konsultacji rachunkowych,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej.

Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencja sprzedaży,
 • rozliczenia podatkowe,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej